Politika e privatësisë

Me këtë politikë privatësie ne ju informojmë në lidhje me përpunimin tonë të të dhënave tuaja personale. Ne e dimë se mbrojtja e këtyre të dhënave është e rëndësishme për ju dhe ne e vlerësojmë besimin e vendosur në ne. Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave (GDPR) dhe Aktin Federal të Mbrojtjes së të Dhënave (BDSG)

1.Kush kontrollon përpunimin e të dhënave dhe kë mund të kontaktoj?

Anteprima Brands International Ltd. menaxhon këtë faqe ("Website").
Detajet e kontaktit:
Anteprima Brands International Ltd.
1, Ndërtesa Ferris
Rruga St.Lukes, Guardamangia,
PTA1020, Pieta
Malta
Numri i telefonit: +35620106811
Email: nuvita@nuvitababy.com

2.Për çfarë qëllimi i përpunojmë të dhënat tuaja dhe mbi çfarë baze ligjore?

Ne përpunojmë të dhënat personale në përputhje me dispozitat e GDPR dhe Aktit Federal për Mbrojtjen e të Dhënave (BDSG) për qëllimet e mëposhtme:

2.1 Për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale dhe para-kontraktuale (neni 6, paragrafi 1, fjalia 1, shkronja b), e GDPR- së)

Përpunimi i të dhënave personale (neni 4 nr. 2 GDPR) bëhet për të ofruar këtë faqe interneti dhe për të tregtuar produktet, në veçanti për t'iu përgjigjur pyetjeve në lidhje me marrëdhëniet tona të biznesit dhe për të gjitha aktivitetet e nevojshme për funksionimin dhe administrimin e kompanisë.

Anteprima Brands International Ltd. përpunon informacionin personal të dhënë si përdorues në kohën e regjistrimit, për qëllime blerjeje. Në veçanti, të dhënat e mëposhtme përpunohen: emri, adresa e postës elektronike, adresa (fatura dhe, nëse është e aplikueshme, adresa e ndryshme e transportit), informacioni i porosisë dhe numri i telefonit.

2.2 Bazuar në interesat e ligjshme (neni 6 (1) fjalia 1 (f) GDPR)

Përveç kësaj, ne përpunojmë të dhënat tuaja përveç nevojave të faqes së internetit dhe ekzekutimit aktual të kontratës për të ndjekur interesa të ligjshme të palëve të treta ose tonave, në veçanti në rastet e mëposhtme:

 • Duke iu përgjigjur pyetjeve tuaja në lidhje me ose pa lidhje me një blerje;
 • Reklamim ose kërkim tregu dhe opinion, për aq kohë sa ju nuk keni kundërshtuar përdorimin e të dhënave;
 • Të pretendojë veprim ligjor dhe mbrojtje në mosmarrëveshjet ligjore;
 • Siguron sigurinë e IT-së dhe operacionet e IT-së;
 • Të parandalojmë ose të hetojmë krimet;
 • Menaxhimi i biznesit dhe zhvillimi i produkteve;

Interesi ynë legjitim është të marketojmë produktet tona në mënyrë optimale, të zhvillojmë më tej këto produkte dhe kompaninë tonë ose të mbrojmë kompaninë tonë nga kërcënimet dhe të zbatojmë të drejtat tona.

2.3 Bazuar në pëlqimin e përdoruesit (neni 6, paragrafi 1, fjalia 1, shkronja a), të Rregullores së Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave)

Në atë masë që na keni dhënë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale për qëllime specifike (p.sh. Vlerësimi ose përdorimi i të dhënave për qëllime marketingu), ligjshmëria e këtij përpunimi bazohet në pëlqimin tuaj. Një miratim i dhënë mund të revokohet në çdo kohë. Kjo vlen edhe për tërheqjen e pëlqimeve, që na dhatë përpara vlefshmërisë së GDPR (përpara 25 majit 2018). Ju lutem vini re se tërheqja është e efektshme vetëm për të ardhmen. Përpunimi që ndodhi para tërheqjes nuk ndikohet nga një revokim.

2.4 Për përmbushjen e një detyrimi ligjor (neni 6 (1) fjalia 1 (c) GDPR)

Për më tepër, ne jemi subjekt i detyrimeve të ndryshme ligjore (p.sh. ligji i pastrimit të parave, ligjet e taksave), të cilat kërkojnë përpunimin e të dhënave.

3. Kush i merr të dhënat e mia?

Brenda kompanisë respektive të kontrollit, departamentet që kanë nevojë për të dhënat tuaja personale për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale dhe ligjore fitojnë akses në të dhënat tuaja.

Për më tepër, ne ua transmetojmë të dhënat tuaja marrësve të treguara në mënyrë të shprehur në këtë politikë të privatësisë. Përveç kësaj, ne ua kalojmë atyre kategorive të mëposhtme të marrësve nëse kjo është e nevojshme për të përmbushur një marrëdhënie kontraktuale me ju ose për të zbatuar masa para-kontraktuale (neni 6 (1) , fjalia 1, GDPR) ose për të ndjekur interesa të ligjshme (neni 6 (1) fjalia 1 lit.f GDPR):

 • Ofruesit e shërbimeve it, në veçanti softuerët si një shërbim, hostim, magazinim dhe cloud computing providers,
 • ofruesit e shërbimeve logjistike,
 • ofruesit e shërbimeve të marketingut të email-it dhe ofruesit e shërbimit të klientit,
 • ofruesit e shërbimeve të marketingut, në veçanti ofruesit e shërbimeve konsultuese Google Ads dhe WhatsApp,
 • ofruesve të shërbimit të pagesave për mbledhjen e tarifave të tyre.

Në atë masë që përpunimi kërkohet për të ndjekur interesa të ligjshme, të tilla si përdorimi i shërbimeve të IT- së, interesi ynë legjitim është të ofrohemi me funksione.

Për më tepër, të dhënat tuaja personale përcillen ose transmetohen nëse kërkohet me ligj (neni 6 (1) fjalia 1 (c) GDPR), ose nëse keni dhënë pëlqimin (neni 6 (1).

4. Sa kohë do të mbahen të dhënat e mia?

Në masën e nevojshme, ne përpunojmë dhe ruajmë të dhënat tuaja personale për kohëzgjatjen e marrëdhënies sonë kontraktuale. Ju lutem vini re se marrëdhënia jonë kontraktuale është në përgjithësi një detyrim i përhershëm.

Kur ekziston një marrëdhënie kontraktuale ose një pretendim tjetër i së drejtës civile, periudha e ruajtjes udhëhiqet gjithashtu nga periudhat e kufizimit të ligjshëm.

Periudha e ruajtjes së biskotave varet nga rasti individual dhe zakonisht është midis 12 dhe 24 muaj.

5.A transmetohen të dhënat në një vend të tretë apo në një organizatë ndërkombëtare?

Anteprima Brands International Ltd. vetë nuk transmeton të dhëna në vende të treta (vende jashtë Zonës Ekonomike Evropiane - EEA). Megjithatë, disa marrës të përmendur më sipër do të transferojnë të dhëna personale në vende të treta, por kjo do të bëhet vetëm në bazë të një vendimi nga Komisioni i BE-së ose, siç tregohet më poshtë, në bazë të klauzolave standarde të mbrojtjes së të dhënave të Komisionit të BE-së. (në dispozicion në https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:EN:PDF) ose rregullat detyruese të korporatave.

6. Faqja e internetit: regjistro file

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, shfletuesi i përdorur në pajisjen tuaj dërgon automatikisht informacion në serverin që pret faqen tonë të internetit. Ky informacion është ruajtur përkohësisht në një të ashtu-quajtur log file. Informacioni i mëposhtëm mblidhet pa ndërhyrjen tuaj dhe ruhet deri në fshirjen automatike: ADRESA IP e kompjuterit kërkues, data dhe koha e hyrjes, emri dhe URL-ja e dosjes së marrë, web faqe nga e cila pason qasja ("URL e referimit"), nëse është e zbatueshme, motori i kërkimit në përdorim, shfletuesi i përdorur dhe, nëse është e zbatueshme, sistemi operativ i kompjuterit dhe emri i ofruesit të aksesit.

Baza ligjore për këtë lloj të përpunimit të të dhënave është neni 6, paragrafi 1, fjalia 1 lit. f GDPR. Interesat legjitime të ndjekura nga ne janë në veçanti:

 • Siguroni një lidhje të qetë të faqes së internetit,
 • të sigurojë përdorimin e rehatshëm të faqes sonë të internetit,
 • faturimin,
 • vlerësimi statistikor duke përdorur një pseudonim për të optimizuar faqen tonë të internetit dhe për të ofruar cilësi dhe gamë,
 • vlerësimi i sigurisë dhe stabilitetit të sistemit
 • për qëllime të mëtejshme administrative.

7. Marketing

7.1 Newsletter

Deri në atë masë që përdoruesi ka pranuar shprehimisht në bazë të artit. 6 para. 1 fjali 1 (a) GDPR ne përdorim adresën tuaj të postës elektronike për t'ju informuar me buletinin tonë të postës elektronike, ofertat tona speciale dhe promovimet. Pëlqimi juaj do të regjistrohet.

Për të marrë buletinin, mjafton një adresë elektronike.

Tërheqja e pëlqimit është e mundur në çdo kohë, për shembull nëpërmjet lidhjes në fund të çdo e-maili. Në mënyrë alternative, ju gjithashtu mund të dërgoni njoftimin tuaj të tërheqjes në çdo kohë me e-mail në nuvita@nuvitababy.com. Në këtë rast, adresa juaj e postës elektronike do të hiqet nga lista jonë e shpërndarjes së e-mailit dhe do të shtohet në listën tonë të zezë. Tërheqja e pëlqimit është efektive vetëm për të ardhmen dhe nuk do të ndikojë në veprimet e marra në të kaluarën.

Ndjekja e buletinit

Ju lutemi vini re se ne vlerësojmë sjelljen e marrësve të e-mail-eve tona duke përdorur statistikat me përdorimin e pseudonimeve. Për këtë qëllim, e-mail-et përmbajnë të ashtuquajturat bejte web ose gjurmimin e pixels dhe lidhjeve, të cilat janë të lidhura secila me një ID individuale. Prandaj, ne regjistrojmë kohën e hapjes dhe dërgimit të postës elektronike, si dhe klikimin në lidhjet që përmbajnë aty, adresën IP (për të përcaktuar vendin e rimëkëmbjes) dhe programin e postës elektronike të përdorur. Këto të dhëna nuk janë të lidhura me adresën tuaj të postës elektronike ose të dhëna të tjera personale, prandaj një marrëdhënie e drejtpërdrejtë personale përjashtohet për ne. Vlerësimi bazohet në statistikat e përdorimit të përgjithshëm (shkalla e dërgimit, norma e hapur, shkalla e klikimit, numri i ridrejtimeve, numri i klikimeve në lidhjet e përmbajtura në email, programet e email-it të përdorura, hapet dhe klikohet për orë të ditës dhe datës, vendi i rimëkëmbjes). Vetëm në rast anullimesh apo dërgesash të pasuksesshme do të marrim gjithashtu informacion mbi emrin dhe adresën e e-mailit. Kjo është (gjithashtu) në interesin tuaj më të mirë, në mënyrë që ne të mund t'ju fshijmë menjëherë nga lista jonë e shpërndarjes së email-eve ose të korrigjojmë problemin e dërgimit. Përdorimi i një pseudonimi në vlerësimin e sjelljes së përdorimit shërben për të verifikuar suksesin e marketingut tonë të email-it dhe për ta përmirësuar atë vazhdimisht. Për këto qëllime, ne kemi një interes legjitim në përpunimin e të dhënave. Baza ligjore është Art. 6 (1) fjalia 1 (f) GDPR.

7.2 Reklama ekzistuese e klientëve

Në atë masë që ju tashmë keni porositur produktet tona të paguara, ne do t'ju informojmë kohë pas kohe me email për produkte dhe shërbime të ngjashme nga ne, nëse nuk e keni refuzuar në mënyrë të shprehur këtë leje.
Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është Art. 6 (1) fjalia 1 (f) GDPR. Ne kemi një interes legjitim në marketingun e drejtpërdrejtë (Kapitulli 47 i GDPR).

Ju mund të kundërshtoni përdorimin e adresës suaj të postës elektronike për qëllime promovuese në çdo kohë pa kosto shtesë, për shembull duke u lidhur në fund të çdo e-maili ose me e-mail në adresën nuvita@nuvitababy.com.

8. Biskota dhe teknologji të ngjashme

Ne përdorim cookies në faqen tonë të internetit të cilat mbledhin të dhënat tuaja duke përdorur pseudonime. Cookies janë skedarë të vegjël teksti të gjeneruara nga një faqe interneti dhe të ruajtura nga shfletuesi i Internetit kur vizitoni faqen e internetit në hard diskun tuaj. Në varësi të kukit mblidhen të dhëna të ndryshme.

Në faqen tonë të internetit ne përdorim cookies teknikisht të nevojshme, cookies funksionale, cookies të analizës së uebit dhe ndjekjen e cookies për qëllime reklamimi.

Nëse dëshironi të parandaloni përdorimin e biskotave, në përgjithësi mund të bëni si më poshtë:

 • Ju mund të eleminoni cookies ekzistuese në shfletuesin tuaj,
 • është e mundur të parandalohet ruajtja e biskotave (të palëve të treta) në parametrat e shfletuesit,
 • ju mund të përdorni mjete si Ghostery (https://www.ghostery.com/de/) që bllokojnë mjetet e ndjekjes,
 • është e mundur të çaktivizohen reklamat e personalizuara të furnizuesve që janë pjesë e fushatës së vetë-rregullimit të About Ads (http://www.aboutads.info/choices).
 • ju mund të përdorni veçoritë opt-out të Iniciativës së Reklamimit të Rrjetit (http://optout.networkadvertising.org/) ose http://www.youronlinechoices.com/de/ të faqes për të parandaluar gjurmimin.

Ju lutem vini re se ju mund të mos jeni në gjendje të përdorni të gjitha veçoritë e faqes sonë të internetit nëse bllokoni cookies.

8.1 Biskota teknikisht të nevojshme

Shumë nga cookies që përdorim janë teknikisht të nevojshme për të lejuar përdoruesin të përdorë faqen tonë të internetit dhe shërbimet e ofruara në to ("session cookies"). Këto biskota lejojnë. vendosjen e mallrave në karrocë ose prerjen e drurëve në zonën e mbrojtur. Baza ligjore e përpunimit është Art. 6 (1) fjalia 1 (b) GDPR. Të dhënat nuk do të kombinohen me informacione të tjera personale dhe nuk do të përdoren për qëllime nxitëse. Cookies e sesionit janë fshirë në fund të sesionit të shfletuesit përkatës, më së voni pas shtatë ditësh.

8.2 Biskota funksionale

Ne përdorim biskota të përkohshme për të përmirësuar përdorshmërinë. Këto cookies ruhen në pajisjen tuaj për një periudhë të caktuar kohe, duke i lejuar ato të njihen kur të ktheheni në faqen tonë dhe preferencat tuaja janë vendosur automatikisht. Baza ligjore e përpunimit është Art. 6 (1) fjalia 1 (f) GDPR.

Cookies 8.3Web Analytics

Ne përdorim cookies për të krijuar profile përdoruesish me pseudonime me qëllim të analizës së uebit ("cookies të analizës së uebit"). Këto cookies na lejojnë të njohim përdoruesit e përsëritur (pronarët e pajisjeve), të analizojmë sjelljen e tyre në faqen tonë të internetit, të optimizojmë faqen tonë të internetit dhe të masim ndërveprimin e tyre. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është Art. 6 para. 1 fjali 1 lit. a GDPR, dmth pëlqimin tuaj. Ne nuk kombinojmë të dhëna me informacione të tjera personale dhe nuk i përdorim ato për qasjen e synuar të përdoruesve individualë për qëllime reklamimi.

8.3.1 Google Analytics me funksion anonymization

Për këtë analizë web ne përdorim shërbimin Google Analytics, të menaxhuar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA ("Google").

Google Analytics përdor cookies që ruhen në kompjuterin tuaj dhe që lejojnë një analizë të përdorimit tuaj të faqes së internetit. Informacionet e gjeneruara nga cookie mbi përdorimin e faqes së internetit (lloji i shfletuesit / versioni, sistemi operativ i përdorur, URL referimi, emri i hostit të kompjuterit hyrës (adresa IP), data dhe koha e kërkesës së serverit) përgjithësisht transferohen në serverat e Google në Shtetet e Bashkuara dhe ruhen atje. Në faqen tonë të internetit, ne kemi zgjeruar Google Analytics me kodin "anonymizeIp ()" për të siguruar një koleksion anonim të adresave IP (të ashtuquajtura IP masking). Google pastaj do të zvogëlojë adresën tuaj IP nga okteti i fundit brenda shteteve anëtare të Bashkimit Evropian ose në shtete të tjera nënshkruese të Marrëveshjes mbi Zonën Ekonomike Evropiane. Vetëm në raste të jashtëzakonshme adresa IP e plotë do të transmetohet në një server të Google në Shtetet e Bashkuara dhe do të shkurtohet atje. Transferimi i informacionit në një vend të tretë jashtë BE-së mbulohet nga një vendim i përshtatshëm i Komisionit (C / 2016/4176 të 12 korrikut 2016 - http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/1250/ ose në zbatim të nenit 45 të GDPR, pasi Google ka ndërmarrë për të respektuar parimet e mburojës për privatësinë BE-SHBA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Në emrin tonë, Google përdor këtë informacion si një procesor në zbatim të Art. 28 GDPR për të vlerësuar përdorimin e faqes së internetit, për të përpiluar raporte në aktivitetin e faqes së internetit dhe për t'i ofruar operatorit të faqes së internetit shërbime shtesë të lidhura me përdorimin e faqes së internetit dhe përdorimin e internetit. Adresa IP e transmetuar nga shfletuesi juaj në kontekstin e Google Analytics nuk është bashkuar me të dhënat e tjera të Google.

Për më shumë informacion mbi Politikën e Përdorimit dhe Privatësisë së Google Analytics, ju lutemi vizitoni https://www.google.com/analytics/terms/gb.html dhe https://support.google.com/analytics/answer/6004245? hl = atë.

8.3.2 Biskota të tjera

Ne vazhdimisht përshtatim web analytics tona për nevojat e tregut. Prandaj, përdorimi i biskotave ndryshon vazhdimisht. Nëpërmjet banerës së cookie-ve të faqes sonë, ne japim informacion mbi biskotat e tjera të përdorura dhe qëllimin e përdorimit.

8.4 Shpërqendrimi i cookies për qëllime nxitëse

Ne gjithashtu përdorim cookies gjurmuese me qëllim të reklamave online të synuara dhe të bazuara në interes ("cookies reklamuese"). Këto cookies mbledhin dhe ruajnë informacion mbi përdorimin e faqes sonë të internetit në një formë pseudonimi. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave është Art. 6 para. 1 fjali 1 lit. a GDPR, dmth pëlqimin tuaj. Mund ta tërhiqni pëlqimin tuaj në çdo kohë. Baza ligjore për përpunimin e kryer në bazë të pëlqimit tuaj për aq kohë sa tërheqja mbetet e paprekur.
Ne përdorim informacionin për të vendosur reklamat në përputhje me interesat tuaja në faqen tonë të internetit dhe në faqet e internetit të palëve të treta, (nëse ato janë pjesë e rrjetit tonë të reklamave). Do të nxjerrësh dobi nga kjo, sepse do të të shfaqen më pak reklama që nuk pasqyrojnë interesat e tua. Ne gjithashtu e përdorim informacionin për të matur dhe optimizuar suksesin e fushatave tona reklamuese.

Në veçanti, ne përdorim cookies ndjekja e mëposhtme (dhe ndjekja e pixels) për qëllime promovuese.

8.4.1 Google Ads me ndjekjen e konvertimit

Kjo faqe interneti përdor shërbimin e reklamave online Google Ads të operuar nga Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SHBA ("Google").

Ne përdorim shërbimin për të vendosur reklama në faqen e rezultateve të një kërkimi në Google ose një faqe interneti të rrjetit të reklamave Google duke përdorur Google (të ashtuquajturat Google Ads). Synimi ynë është të tërheqim vëmendjen tuaj ndaj ofertave tona. Ndjekja e konvertimit na lejon të masim suksesin e masave tona të reklamave individuale duke përdorur disa parametra (p.sh. Futja e reklamave ose klikimeve nga përdoruesi).

Kur klikon mbi një reklamë të vendosur nga Google, Google ruan një kuki të gjurmimit të konvertimit në kompjuterin tuaj. Këto biskota zakonisht skadojnë pas 30 ditësh dhe nuk kanë për qëllim t'ju identifikojnë personalisht. Për këtë kuki, ID unike e kukit, numri i përshtypjeve të reklamave nga pozicionimi (frekuenca), përshtypja e fundit (e rëndësishme për konvertimet pas shikimit) dhe informacioni i zgjedhur (një shenjë që përdoruesi nuk dëshiron të trajtohet më) ruhen përgjithësisht si vlera analizash.

Këto cookies ndihmojnë Google të njohë shfletuesin tuaj. Nëse vizitoni uebsajte të caktuara në uebsajtin e një klienti të Google Ads dhe kuki ende nuk ka skaduar, Google dhe klienti mund ta njohin se keni klikuar në reklamë dhe jeni ridrejtuar në uebsajt. Një biskotë e ndryshme është caktuar për secilin. Google Ads klient. Prandaj, cookies nuk mund të ndiqen nëpër faqet e internetit të klientëve të Google Ads. Ne nuk mbledhim ose përpunojmë të dhëna personale kur përdorim Google Ads. Ne marrim vetëm vlerësime statistikore nga Google me numrin e përgjithshëm të përdoruesve që kanë klikuar në një reklamë dhe janë ridrejtuar në një faqe interneti me një etiketë gjurmimi të konvertimit. Në bazë të këtyre vlerësimeve, ne mund të dallojmë se cilat nga masat reklamuese të përdorura janë veçanërisht efektive. Ne nuk marrim të dhëna të mëtejshme nga përdorimi i materialit reklamues; në veçanti, ne nuk mund të identifikojmë përdoruesit bazuar në këtë informacion.

Falë teknologjive të përdorura, shfletuesi juaj krijon automatikisht një lidhje të drejtpërdrejtë me një server të Google në Shtetet e Bashkuara. Transferimi i informacionit tuaj në një vend të tretë jashtë BE-së mbulohet nga një vendim i përshtatshëm i Komisionit sipas artit. 45 GDPR, pasi Google ka vetë-çertifikuar aderimin e saj ndaj parimeve të Mburojës së Privatësisë BE-SHBA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework). Duke integruar Google Ads me ndjekjen e konvertimit, Google merr informacionin që ju keni thirrur në faqen përkatëse të internetit të pranisë sonë në ueb ose keni klikuar në një reklamë nga ne. Nëse jeni të regjistruar me një shërbim të Google, Google mund t'i bashkangjesë të dhënat me llogarinë tuaj. Edhe nëse nuk jeni të regjistruar apo të regjistruar në Google, është e mundur që Google mund të marrë dhe të ruajë adresën tuaj IP.
Informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave në kontekstin e Google Ads janë në dispozicion në http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

8.4.2 Biskota të tjera

Ne e përshtatim vazhdimisht reklamimin tonë online me nevojat e tregut. Prandaj, përdorimi i biskotave për këtë qëllim ndryshon vazhdimisht. Nëpërmjet banerës së cookie-ve të ueb-faqes sonë, ne japim informacion në lidhje me biskotat e tjera të përdorura dhe qëllimin e përdorimit.

8.5 HotJar

Në faqen tonë të internetit, nëpërmjet teknologjive të ofruara nga HotJar (HotJar Ltd., St Julian's Business Center, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Maltë) me shërbimin e analizës "HotJar", të dhënat e ndërveprimit të vizitorëve mblidhen dhe ruhen për të optimizuar përvojën e përdoruesit dhe për të përmirësuar kënaqësinë e klientëve. Për këtë, ju mund të ruani klikimet e miut, lëvizjet e miut dhe lëvizjet e rrotullimit, si dhe hyrjen e tastierës.

HotJar nuk i logon këto të dhëna në faqet e internetit që nuk përdorin sistemin HotJar. Mbledhja dhe magazinimi i të dhënave mund të kundërshtohen në çdo kohë dhe ju mund të zgjidhni të mos e bëni këtë këtu: https://www.hotjar.com/opt-out. Në disa raste, çaktivizimi mund të çojë në një kufizim të funksionalitetit të faqes sonë të internetit.

8.6 LinkedIn

Ne kemi komponente të integruara të LinkedIn Corporation në faqen tonë të internetit. LinkedIn është një rrjet social i bazuar në Internet që lejon përdoruesit të lidhen me kontaktet ekzistuese të biznesit dhe të bëjnë kontakte të reja biznesi.

Kompania operative e LinkedIn është LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SHBA. Politika e privatësisë jashtë Shteteve të Bashkuara menaxhohet nga LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublino 2, Irlanda.

Sa herë që vizitoni faqen tonë të internetit, e cila ka një komponent LinkedIn (plug-in LinkedIn), ky komponent bën që shfletuesi i përdorur nga objekti të shkarkojë një përfaqësim përkatës të komponentit LinkedIn. Informacione të mëtejshme mbi plug-ins LinkedIn janë në dispozicion në https://developer.linkedin.com/plugins. Si pjesë e këtij procesi teknik, LinkedIn bëhet i vetëdijshëm për faqen e poshtme specifike të faqes sonë të vizituar nga subjekti i të dhënave.

Se l'interessato ha effettuato l'accesso contemporaneamente a LinkedIn, LinkedIn riconosce ad ogni visita al nostro sito Web da parte dell'interessato e durante l'intera durata della rispettiva permanenza sul nostro sito Web, quale specifico sito inferiore del nostro sito Web visita l'interessato. Queste informazioni vengono raccolte tramite il componente LinkedIn e collegate da LinkedIn all'account LinkedIn della persona interessata. Se la persona interessata attiva un pulsante LinkedIn integrato sul nostro sito Web, LinkedIn assegna queste informazioni all'account utente personale LinkedIn della persona interessata e salva questi dati personali.

LinkedIn riceve sempre informazioni tramite il componente LinkedIn che l'interessato ha visitato il nostro sito Web se l'interessato è contemporaneamente connesso a LinkedIn al momento dell'accesso al nostro sito Web; ciò accade indipendentemente dal fatto che la persona faccia clic o meno sul componente LinkedIn. Se la persona interessata non desidera trasmettere queste informazioni a LinkedIn, quest'ultima può impedire che si disconnetta dal proprio account LinkedIn prima di visitare il nostro sito Web.

Në https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls, LinkedIn ofron mundësinë për të zgjedhur nga marrja e email-eve të synuara, mesazheve me tekst dhe reklamave, si dhe për të menaxhuar rregullimet e reklamave. LinkedIn gjithashtu përdor partnerë si Quantcast, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua e Lotame, që mund të vendosin cookies. Biskota të tilla mund të refuzohen në https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Politika e privatësisë së LinkedIn është në dispozicion në https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

8.7 Facebook

The controller has integrated components of the Facebook company on this website. Facebook is a social network.

A social network is an Internet-based social meeting place, an online community that typically allows users to communicate with each other and interact in virtual space. A social network can serve as a platform for exchanging views and experiences or allows the Internet community to provide personal or business information. Facebook allows social network users to create private profiles, upload photos and socialize via friend requests.

Facebook's operating company is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. The persons responsible for the processing of personal data, if a data subject lives outside the United States or Canada, are Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublino 2, Ireland.

Each visit to one of the individual pages of this website, which is operated by the controller and on which a Facebook component has been integrated (plug-in di Facebook), The Internet browser on the information technology system of the person concerned automatically by the respective Facebook component causes the download of a representation of the corresponding Facebook component of Facebook. An overview of all Facebook plug-ins is available at https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. As part of this technical process, Facebook receives information on which specific lower part of our website is visited by the data subject.

If the interested party is simultaneously registered on Facebook, Facebook recognizes at each visit to our website by the data subject and during the entire duration of the respective stay on our website, which specific lower part of our website the data subject visits. This information is collected through the Facebook component and assigned by Facebook to the respective Facebook account of the person concerned. If the data subject activates one of the Facebook buttons integrated on our website, for example the "Like" button, or if the data subject makes a comment, Facebook assigns this information to the personal Facebook user account of the data subject and saves it. on personal data.

Facebook always receives information through the Facebook component that the data subject has visited our website if the data subject is logged in to Facebook at the same time as accessing our website; this happens regardless of whether the person clicks on the Facebook component or not. If this transfer of such information to Facebook is not desired by the person concerned, he can prevent the transfer by logging out of his Facebook account before connecting to our website. The data policy published by Facebook, available at the address https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy provides information on the collection, processing and use of personal data by Facebook. It also explains what options Facebook offers to protect the privacy of the data subject.

As a Facebook member, you can also change your account settings on https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/ and disable cross-device data collection via Custom Audience. For more information on Facebook's privacy policy, please visit:https://www.facebook.com/about/privacy/update?ref=old_policy.

The use of our Facebook page is generally possible without providing personal information. Insofar as personal data (e.g. name, address or email addresses) is collected on our website, for example by contacting us directly via Facebook message, this is always done on a voluntary basis. This data will not be disclosed to third parties without your explicit consent.

We manage this site to draw attention to our services, events and other promotions and to contact you as a visitor and user of this Facebook page and our website.As the operator of the Facebook page, we have no interest in the collection and further processing of your personal data for analysis or marketing purposes. Further information on our handling of personal data can be found in our privacy policy on our website. The operation of this Facebook page, including the processing of users' personal data, is based on our legitimate interest in timely and supportive information and opportunities for interaction for and with our users and visitors. Art. 6 cpv. 1 lit. f DSGVO. The information that you voluntarily provide to us, we also process on the basis of your consent in accordance with. Arte. 6 cpv. 1 lit. a DSGVO.

Processing of personal data by Facebook:

Nella sua sentenza del 05.06.2018, la Corte di giustizia europea (CGE) ha stabilito che il gestore di una pagina Facebook, insieme a
Facebook, è responsabile del trattamento dei dati personali.

Facebook elabora i dati degli utenti per i seguenti scopi:

 • Reklama, analiza, krijimi i reklamave të personalizuara
 • Krijimi i profileve të përdoruesit
 • Kërkimet e tregut

Kur hyni në këtë faqe, Facebook ruan automatikisht informacionin në një dosje log që shfletuesi dërgon në Facebook. Ne shprehimisht vëmë në dukje se ne nuk jemi të vetëdijshëm për shtrirjen dhe përmbajtjen e të dhënave të mbledhura nga Facebook dhe përpunimin dhe përdorimin e tyre ose, nëse është e nevojshme, transmetimin e tyre tek palët e treta nëpërmjet Facebook.

Për informacion mbi privatësinë e Facebook- ut, shikoni politikën e privatësisë së Facebook-ut në https://www.facebook.com/policy.php.

Facebook përdor cookies për ruajtjen dhe përpunimin e mëtejshëm të këtij informacioni, përkatësisht skedarë të vegjël teksti që ruhen në terminalet e ndryshme të përdoruesve. Nëse përdoruesi ka një profil në Facebook dhe është i vendosur në të, arkivimi dhe analiza janë gjithashtu cross-device. Politika e privatësisë së Facebook përmban informacione të mëtejshme mbi përpunimin e të dhënave në Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Facebook Inc., kompania mëmë në SHBA e Facebook Ireland Ltd. è soggetta a UE-USA. Privacy Shield ertifies që ajo ndërmerr për të respektuar politikat evropiane të privatësisë.

Për më shumë informacion mbi statusin e Mburojës së Privatësisë së Facebook, ju lutemi vizitoni https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

Transmetimi dhe përpunimi i mëtejshëm i të dhënave personale të përdoruesve në vendet e treta, të tilla si Shtetet e Bashkuara, si dhe rreziqet e mundshme shoqëruese për përdoruesit nuk mund të përjashtohen nga ne si operatorë sitesh.

Statistika

Të dhënat statistikore mbi kategoritë e ndryshme të vizitorëve në faqen e Facebook-ut janë të disponueshme për ne në Facebook "Insights". Këto statistika janë të gjeneruara dhe të siguruara nga Facebook. Ne si operator i faqes nuk kemi ndikim në gjenerimin dhe përfaqësimin.

Ne nuk mund ta çaktivizojmë këtë funksion ose të parandalojmë gjenerimin dhe përpunimin e të dhënave. Për një periudhë kohe të përzgjedhur dhe për secilin nga grupet e Fan, Subscriber dhe Interactor, ne marrim të dhënat e mëposhtme nga Facebook në faqen tonë në Facebook: shikime të përgjithshme të faqeve, Likes, aktiviteti i faqeve, postime, arritje, shikime video, gama e kontributit, komente, përmbajtje të ndarë, përgjigje, ndarja e burrave dhe grave, origjina e qytetit dhe qytetit, gjuha, pikëpamjet e dyqaneve dhe klikimet, programo rrugen e klikimeve, kliko ne numrat e telefonit. Ai gjithashtu ofron të dhëna mbi grupet e Facebook-ut të lidhura me faqen tonë në Facebook. Për shkak të zhvillimit të vazhdueshëm të Facebook, disponueshmëria dhe përgatitja e të dhënave është duke ndryshuar, kështu që ne jemi duke kërkuar për më shumë detaje në referencën e përmendur në politikën e privatësisë së Facebook. Ne i përdorim këto të dhëna agregate për t'i bërë postimet dhe aktivitetet tona në faqen tonë në Facebook më interesante për përdoruesit. Për shembull, ne përdorim moshën dhe shpërndarjen gjinore për një qasje të personalizuar dhe kohën e preferuar të vizitave të përdoruesve për planifikimin e kohës së optimizuar të kontributeve tona.

Informacioni për llojin e pajisjeve që përdorin vizitorët na ndihmon t'i përshtatim me pamje artikujt. Në përputhje me Kushtet e Përdorimit të Facebook- ut, të cilit çdo përdorues i ka dhënë pëlqimin kur krijon një profil në Facebook, ne mund të identifikojmë abonentët dhe tifozët e faqes dhe të shohim profilet e tyre dhe informacione të tjera të përbashkëta.

Këtu mund të gjeni opsionin e ç'insinucionit: https://www.facebook.com/policies/cookies/ është këtu: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

8.8 Gjurmimi i konvertimit të reklamave bing

Shërbimet tona online gjithashtu përdorin Microsoft Conversion Tracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, SHBA). Microsoft Bing Ads vendos një kuki në kompjuterin tuaj nëse keni hyrë në faqen tonë të internetit nëpërmjet një reklame të Microsoft Bing. Microsoft Bing dhe kështu ne mund të pranojmë se dikush klikoi në një reklamë, u ridrejtua në faqen tonë të internetit dhe arriti një faqe zbarkimi të përcaktuar më parë (faqja e konvertimit). Ne vetëm gjurmojnë numrin e përgjithshëm të përdoruesve të cilët klikuan në një reklamë Bing dhe pastaj u ridrejtuan në faqen e konvertimit. Asnjë informacion personal nuk jepet në identitetin e përdoruesit. Nëse nuk dëshironi të marrin pjesë në procesin e ndjekjes, ju gjithashtu mund të refuzoni vendosjen e kërkuar të një kuki, për shembull nëpërmjet një vendosje të shfletuesit që në përgjithësi çaktivizon vendosjen automatike të cookies. Për më shumë informacion mbi privatësinë dhe cookies të përdorura me Microsoft Bing, vizitoni uebsajtin e Microsoft.

8.9 Instagram

Ne kemi komponente të integruara të shërbimit Instagram në faqen tonë të internetit. Instagram është një shërbim që kualifikohet si një platformë audiovizive, e cila i lejon përdoruesit të ndajnë fotografitë dhe videot, si dhe të rishpërndajnë të dhëna të tilla nëpërmjet rrjeteve sociale.

Kompania operative e shërbimeve Instagram është Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, California, SHBA.

Çdo herë që vizitoni një nga faqet individuale të kësaj uebsajti e cila operohet nga ne dhe në të cilën është integruar një komponent Instagram (Insta-Button), shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë informative të personit të interesuar nxitet automatikisht nga komponenti përkatës i Instagramit, një përfaqësim i komponentit përkatës të Instagramit. Si pjesë e këtij procesi teknik, Instagram është në dijeni se cila faqe specifike e faqes sonë të internetit është vizituar nga subjekti i të dhënave.
Nëse subjekti i të dhënave është njëkohësisht i lidhur me Instagramin, Instagram njeh çdo vizitë në faqen tonë të internetit nga subjekti i të dhënave dhe cila nëntitulli specifik që subjekti i të dhënave viziton gjatë gjithë kohëzgjatjes së qëndrimit përkatës në faqen tonë të internetit. Ky informacion është mbledhur nëpërmjet komponentit Instagram dhe është caktuar nëpërmjet Instagram në llogarinë Instagram të personit të interesuar. Nëse i interesuari aktivizon një nga butonat Instagram të integruar në faqen tonë të internetit, të dhënat dhe informacionet e transmetuara me të caktohen në llogarinë personale të përdoruesit të Instagramit të të interesuarit dhe ruhen dhe përpunohen nga Instagrami.

Instagram gjithmonë merr informacion nëpërmjet komponentit Instagram se subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit nëse subjekti i të dhënave është njëkohësisht i lidhur me Instagram kur hyn në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi klikon në komponentin e Instagram apo jo. Nëse ky informacion nuk është i destinuar për t'u transmetuar në Instagram nga subjekti i të dhënave, subjekti mund të parandalojë transmetimin duke dalë nga llogaria e tyre Në Instagram para se të hyjë në faqen tonë të internetit.

Më shumë informacion dhe politika e privatësisë së Instagram mund të gjenden në https://help.instagram.com/155833707900388 dhe https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

8.10 YouTube

Ne kemi inkorporuar komponentët e YouTube në këtë faqe. YouTube është një internet video portal që lejon botuesit video të shikojnë lirisht video klipet dhe përdoruesit e tjerë për të parë, normë dhe komente falas. YouTube lejon publikimin e të gjitha llojeve të videove, në mënyrë që transmetimet e plota të filmave dhe televizionit të jenë në dispozicion, si dhe video muzikore, rimorkio ose video të bëra nga përdoruesi nëpërmjet internetit portal.

Kompania operative e YouTube është YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SHBA. YouTube, LLC è una consociata di Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SHBA.

Sa herë që vizitoni njërën nga faqet e këtij sajti të operuar nga ne dhe në të cilën është ngulitur një komponent i YouTube (video YouTube), shfletuesi i Internetit në sistemin e teknologjisë informative të subjektit nxitet automatikisht nga komponenti i veçantë YouTube, një përfaqësim i komponentit përkatës youTube nga YouTube. Informacione të mëtejshme në YouTube janë në dispozicion në https://www.youtube.com/yt/about/en/. Si pjesë e këtij procesi teknik, YouTube dhe Google do të jenë në dijeni se cilën faqe specifike të faqes sonë personi është duke vizituar.

Nëse personi është i vendosur në YouTube në të njëjtën kohë, YouTube e njeh kur ju lidheni me një nënfaqe që përmban një video në YouTube, të cilën faqe specifike të faqes sonë të internetit personi i interesuar e ka vizituar. Ky informacion do të mblidhet nga YouTube dhe Google dhe shoqërohet me llogarinë YouTube të personit të interesuar.

YouTube dhe Google gjithmonë marrin informacion nëpërmjet komponentit YouTube që subjekti i të dhënave ka vizituar faqen tonë të internetit nëse subjekti i të dhënave është njëkohësisht i lidhur me YouTube kur hyn në faqen tonë të internetit; kjo ndodh pavarësisht nëse personi klikon në një video në YouTube apo jo. Nëse informacioni i tillë nuk ka për qëllim të transmetohet në YouTube dhe Google nga subjekti i të dhënave, subjekti i të dhënave mund të parandalojë transmetimin duke u larguar nga llogaria e tyre në YouTube para se të hyjë në faqen tonë të internetit.

Politika e privatësisë së YouTube, e disponueshme në https://www.google.de/intl/en/policies/privacy/, identifikon mbledhjen, përpunimin dhe përdorimin e informacionit personalisht të identifikueshëm nga YouTube dhe Google.

9. Ofruesi i shërbimit të pagesave

9.1 PayPal si metodë pagese

Ne kemi integruar komponentët PayPal në këtë faqe interneti. PayPal është një ofrues i shërbimit të pagesave online. Pagesat bëhen nëpërmjet të ashtuquajturave llogari PayPal, të cilat janë llogari virtuale private ose të biznesit. Përveç kësaj, PayPal ka aftësinë për të procesuar pagesat virtuale nëpërmjet kartave të kreditit nëse një përdorues nuk ka një llogari PayPal. Një llogari PayPal menaxhohet nëpërmjet një adrese elektronike, për këtë arsye nuk ka numër klasik llogarie. PayPal ju lejon të filloni pagesa online ndaj palëve të treta ose të merrni pagesa. PayPal vepron gjithashtu si një i besuar dhe ofron shërbime të mbrojtjes së blerësve.

kompania operative evropiane e PayPal është PayPal (Europa) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Lussemburgo, Lussemburgo.

Nëse pala e interesuar zgjedh "PayPal" si opsion pagese gjatë procesit të porosisë në dyqanin tonë online, të dhënat e të interesuarit do të transmetohen automatikisht në PayPal. Duke zgjedhur këtë opsion pagese, pala e interesuar pranon transferimin e të dhënave personale të nevojshme për përpunimin e pagesës.

Të dhënat personale të dërguara në PayPal janë përgjithësisht emri, mbiemri, adresa, adresa e postës elektronike, adresa IP, numri i telefonit, numri i celularit ose të dhëna të tjera të nevojshme për përpunimin e pagesës. Për ekzekutimin e kontratës së blerjes kërkohen gjithashtu të dhëna të tilla personale, të cilat janë të lidhura me porosinë përkatëse.

Qëllimi i transmetimit të të dhënave është përpunimi i pagesave dhe parandalimi i mashtrimeve. Kontrolluesi do t'i japë PayPal informacion personalisht të identifikueshëm, në veçanti nëse ka një interes të ligjshëm në transferimin. Të dhënat personale të shkëmbyera midis PayPal dhe kontrolluesit mund të transferohen nga PayPal në agjencitë e raportimit të kredisë. Ky transmetim është për qëllime të verifikimit të identitetit dhe kreditit.

PayPal mund të zbulojnë informacion personal për kompanitë e lidhura dhe ofruesit e shërbimeve ose nënkontraktorëve, në masën e nevojshme për të përmbushur detyrimet e tij kontraktuale ose për të përpunuar të dhënat në emër të kontrolluesit.

Pala e interesuar ka mundësinë të tërheqë pëlqimin për përpunimin e të dhënave personale kundër PayPal në çdo kohë. Një revokim nuk ka efekt në të dhënat personale që duhet të përpunohen, përdoren ose transmetohen për përpunimin e pagesës (kontraktuale).

Politika e zbatueshme e privatësisë e PayPal është në dispozicion në https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full.

9.2 Visa dhe Mastercard si metodë pagese

Ne përdorim ofruesit e shërbimit të pagesave të jashtme, nëpërmjet platformave të të cilëve përdoruesit dhe ne mund të kryejmë transaksione pagese, për shembull Visa (https://www.visaitalia.com/termini-di-utilizzo/centro-della-privacy-visa.html) dhe Mastercard (https://www.mastercard.it/it-it/mastercard/cosa-facciamo/privacy.html).

Transaksionet e pagesave nëpërmjet metodave të pagesave të ofruara bëhen ekskluzivisht nëpërmjet një lidhje të enkriptuar SSL ose TLS. Ju mund të njihni një lidhje të enkriptuar duke ndryshuar linjën e adresës së shfletuesit nga "http: /// " në "https: //" dhe simbolin e padlock-ut në linjën e shfletuesit. Në rastin e komunikimeve të koduara, detajet e pagesës që ju na dërgoni nuk mund të lexohen nga palët e treta.

Ndër të dhënat e përpunuara nga ofruesit e shërbimit të pagesave janë të dhënat e inventarit, p.sh. emrin dhe adresën, detajet bankare, të tilla si numrat e llogarisë ose numrat e kartës së kreditit, fjalëkalimet, TAN dhe checksum, si dhe informacionin në lidhje me kontratën, përmbledhjen dhe marrësin. Informacioni kërkohet për të përfunduar transaksionet. Megjithatë, të dhënat e futura do të përpunohen dhe ruhen vetëm nga ofruesit e shërbimit të pagesave. Ne nuk marrim asnjë informacion në lidhje me llogarinë ose kartën e kreditit, por vetëm informacion me konfirmim ose zbulimin negativ të pagesës. Të dhënat mund të kalohen nga ofruesit e shërbimit të pagesave tek agjencitë e raportimit të kredisë. Ky transmetim ka për qëllim të verifikojë identitetin dhe kreditin. Për këtë ne i referohemi kushteve dhe politikës së privatësisë së ofruesve të shërbimit të pagesave.

Për transaksionet e pagesave, termat dhe kushtet dhe politikat e privatësisë së ofruesve të shërbimit të pagesave përkatëse, të disponueshme në faqet e internetit ose aplikimet përkatëse të transaksionit, aplikojnë. Gjithashtu u referohemi këtyre për informacion të mëtejshëm dhe për afirmimin e të drejtave të tërheqjes, informacionit dhe personave të tjerë të interesuar.

10.Çfarë të drejtash kam për mbrojtjen e të dhënave?

Ju keni të drejtën e qasjes kundër nesh (art. 15 GDPR), të drejtën e korrigjimit (art. 16 GDPR), të drejtën e fshirjes (art. 17 GDPR), të drejtën e kufizimit të përpunimit (art. 18 GDPR) dhe të drejtën për portabilitetin e të dhënave (articolo 20 GDPR). Në lidhje me të drejtën e qasjes dhe të drejtën për fshirje, kufizimet e parashikuara në §§ 34 e 35 BDSG. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja nga ne (Neni 21 GDPR). Në atë masë që përpunimi ynë i të dhënave tuaja personale bazohet në pëlqimin (art. 6(1), frase 1 (a) GDPR), ju mund t'i tërhiqni ato në çdo kohë; lejueshmëria e përpunimit të të dhënave të kryera në bazë të pëlqimit për aq kohë sa tërheqja mbetet e pandryshuar.
Për të afirmuar të gjitha këto të drejta dhe për pyetje të mëtejshme mbi çështje që kanë të bëjnë me të dhënat personale, ju gjithmonë mund të kontaktoni oficerin tonë të mbrojtjes së të dhënave ose adresën tonë postare (shih paragrafin 1).

Për më tepër, ju keni të drejtë të depozitoni një ankesë pranë një autoriteti mbikqyrës - në veçanti në Shtetin Anëtar të BE-së ku ndodhet vendi juaj i banimit ose i punës ose shkelja e pretenduar - nëse besoni se përpunimi i të dhënave tuaja personale është në kundërshtim me GDPR-në ose ligjet e tjera të zbatueshme të mbrojtjes së të dhënave (art. 77 GDPR, § 19 BDSG).